Shromáždění společenství vlastníků jednotek 2022

Zveme Vás na shromáždění společenství vlastníků jednotek, které se koná ve středu 18. května 2022 v 18.00 ve školní jídelně Gymnázia Voděradská.

Program:

  1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba skrutátora, schválení programu výročního shromáždění.
  2. Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2021 – účetní uzávěrka.
  3. Zpráva kontrolní komise SVJ za rok 2021.
  4. Zpráva činnosti výboru SVJ v roce 2021 a plán na rok 2022.
  5. Zpráva – audit o stavu nemovitosti byt. Domu a plán investic.
  6. Návrh domovního řádu.
  7. Diskuse
  8. Návrh usnesení a závěr

Členové SVJ Krupská 16-18-20, kteří se z vážných důvodů nemohou jednání shromáždění zúčastnit, mohou pověřit jiného člena (popř. nečlena) svým zastupováním a hlasovacím právem. K tomu je zapotřebí u prezentace předložit plnou moc a občanský průkaz, pokud toto neoznámí předem výboru SVJ. Výbor SVJ konstatuje, že na základě mimořádných opatření vlády (covid-19) či opatření hygieniků, může dojít ke změnám termínu či místa konání shromáždění.      

Těšíme se na Vaši účast.    

Za výbor Společenství vlastníků Krupská 16-18-20

Dr. Vlastislav Kučera v. r. 
předseda výboru