shromáždění společenství vlastníků jednotek 2023

Program:

1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba skrutátora, schválení programu výročního shromáždění
2. Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2022 – účetní uzávěrka
3. Zpráva kontrolní komise SVJ za rok 2022
4. Zpráva činnosti výboru SVJ v roce 2022 a plán na rok 2023
5. Oprava střešního pláště domu
6. Rekonstrukce stoupaček ve světlících domu 16-18-20, technicko – ekonomický audit
7. Diskuse
8. Návrh usnesení a závěr

Členové SVJ Krupská 16-18-20, kteří se z vážných důvodů nemohou jednání shromáždění zúčastnit, mohou pověřit jiného člena (popř. nečlena) svým zastupováním a hlasovacím právem. K tomu je zapotřebí u prezentace předložit plnou moc a občanský průkaz, pokud toto neoznámí předem výboru SVJ. S projednávanými materiály se můžete seznámit ve dnech 15. a 16. května od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři SVJ, nebo prostřednictvím webových stránek SVJ.

Těšíme se na Vaši účast